Objaw - przyczyna - rozwiązanie - czyli najczęściej występujące problemy w układach chłodniczych

Objaw - przyczyna - rozwiązanie - czyli jak najprościej zdiagnozować przyczynę nieprawidłowo działającego układu chłodniczego oraz znaleźć rozwiązanie.

W celu ułatwienia znalezienia nieprawidłowości, układ został podzielony na cztery podstawowe elementy: sprężarka, parownik, skraplacza oraz automatyka.

 

SPRĘŻARKA

OBJAW

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Temperatura ssania zbyt wysoka

Za wysokie przegrzanie

Zmniejszenie wartości przegrzania na zaworze rozprężnym

Nieprawidłowe napełnienie czujnika

Sprawdzenie reakcji zaworu rozprężanego na ogrzanie czujnika

Uszkodzenie elementów znajdujących się po stronie rurociągu cieczowego

Udrożnienie przepustowości elementów rurociągu cieczowego

Za mało czynnika chłodniczego

Dopełnienie czynnika chłodniczego do prawidłowego poziomu

Temperatura ssania zbyt niska

Za małe przegrzanie

Zwiększenie wartości przegrzania na zaworze rozprężnym

Nieprawidłowy montaż czujnika lub brak odizolowania od temp. zewnętrznej

Sprawdzenie położenia czujnika oraz odizolowania go od temperatury otoczenia

Temperatura tłoczenia zbyt wysoka

Awaria płyty zaworowej lub sprężarki

Wymiana płyty zaworowej lub sprężarki

Temperatura tłoczenia zbyt niska

Za niskie ciśnieni skraplania

Sprawdzenie prawidłowego działania regulatora prędkości obrotowej wentylatora skraplacza.

Ciekły czynnik zalewa sprężarkę

Zwiększenie przegrzania na zaworze rozprężnym lub sprawdzenie prawidłowego montażu czujnika

Sprężarka za gorąca

Za wysokie ciśnienie skraplania

Wyczyszczenie skraplacza, sprawdzenie wentylatora skraplacza

Przeciążenie sprężarki

Zmniejszenie obciążenia parownika lub wymiana sprężarki na większą

Za duże przegrzanie

Zmniejszenie wartości przegrzania na zaworze rozprężnym

Za mało ciekłego czynnika w parowniku

Zlokalizowanie usterki w rurociągu między skraplaczem a TZR

Za niskie obciążenie parownika

Zlokalizowanie usterki w rurociągu między skraplaczem a TZR

Niesprawny zawór ssawny i tłoczny sprężarki

Wymiana płyty zaworowej sprężarki

Sprężarka za zimna

Ciekły czynnik dostaje się do sprężarki

Zwiększenie wartości przegrzania

Ciśnienie ssania za wysokie

 

 

(Normalna temperatura na ssaniu)

Za mała wydajność sprężarki

Zmniejszenie obciążenia cieplnego lub wymiana sprężarki na większą

Za wysokie obciążenie systemu

Zmniejszenie obciążenia układu lub wymiana sprężarki na mniejszą

Nieszczelne zawory w sprężarce

Wymiana płyty w sprężarce lub całej sprężarki

(Za niska temperatura na ssaniu)

Za duża dysza w zaworze rozprężnym

Zmiana dyszy na mniejszą

Za nisko ustawione przegrzanie na TZR lub zły montaż czujnika

Zwiększenie przegrzania lub sprawdzenie montażu czujnika

Ciśnienie ssania za niskie

 

 

(Ciągłe działanie)

Nieprawidłowo ustawiony presostat LP

Prawidłowe ustawienie lub wymiana presostatu LP

(Za wysoka temperatura na rurociągu tłocznym)

Za mało ciekłego czynnika w parowniku

Znalezienie uszkodzenia między zbiornikiem cieczy a rurociągiem ssawnym

Za niskie obciążenie parownika

Znalezienie uszkodzenia między zbiornikiem cieczy a rurociągiem ssawnym

Nieszczelność na zaworze tłocznym lub ssawnym

Wymiana płyty sprężarki lub całej sprężarki

Za wysokie ciśnienie skraplania

Sprawdzenie i wyczyszczenie skraplacza, sprawdzenie wentylatora itp..

(Przerywana praca sprężarki)

Za mało czynnika w zbiorniku cieczy

Dopełnienie czynnika do układu

Za długi rurociąg cieczowy lub za mała średnica

Zmniejszenie długości lub zwiększenie średnicy rurociągu cieczowego

Za dużo "ostrych łuków" w rurociągu cieczowym

Złagodzenie "łuków" w rurociągu cieczowym

Zablokowany filtr odwadniacz

Wymiana filtra

Zablokowany zawór elektromagnetyczny

Oczyszczenie lub wymiana zaworu elektromagnetycznego

Za małe dochłodzenie ciekłego czynnika

Domontowanie dodatkowego wymiennika dochładzającego

Uszkodzony TZR

Wymiana TZR

Za mały parownik

Wymiana parownika na większy

Uszkodzony wentylator parownika

Naprawa lub wymiana wentylatora parownika

Za słabe odtajanie parownika

Zwiększenie stężenia czynnika pośredniego oraz sprawdzenie urządzenia zabezpieczającego układ przed zamarzaniem

Za mały odbiór ciepła w parowniku

Sprawdzenie przepływu medium (wymiana wentylatora lub pompy)

Zaleganie oleju w parowniku

Zastosowanie pułapek olejowych

Wahania ciśnienia ssania

Za duży regulator wydajności KVC

Zmiana regulatora KVC na mniejszy

 

PAROWNIK

OBJAW

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Parownik  zablokowany szronem

Niewłaściwa procedura odszraniania

Skorygowanie lub zainstalowanie procedury odszraniania

Za duża wilgoć z produktów

Zlecenie pakowania produktów lub dostosowanie procedury odszraniania

Wilgoć dostająca się przez szczeliny i otwarte drzwi

Zlokalizowanie i usunięcie szczeliny, zamknięcie drzwi lub zainstalowanie kurtyny paskowej

Uszkodzony parownik

Uszkodzone lamele

Wyprostowanie lub usunięcie uszkodzenia w lamelach

Oszroniony wlot parownika

Za małe zasilanie parownika czynnikiem przez zbyt małą dyszę

Zwiększenie dyszy

Za małe zasilanie parownika czynnikiem przez zbyt duże przegrzanie

Ustawienie  niższego przegrzania

Za małe zasilanie parownika czynnikiem przez utratę napełnienia w czujniku

Wymiana zaworu rozprężnego

Za małe zasilanie parownika czynnikiem przez zanieczyszczenia

Usunięcie zanieczyszczenia z zaworu rozprężnego

Wilgotność w komorze za wysoka

Za duża powierzchnia parownika

Zmiana parownika na mniejszy

Za małe obciążenie cieplne komory

Zamontowanie regulatora wilgotności

Wilgotność w komorze za niska

Za małe zaizolowanie komory

Poprawienie izolacji

Za duże wewnętrzne zużycie energii (oświetlenie, wentylatory, itp.)

Ograniczenie wewnętrznego zużycia energii

Za mały parownik

Zmiana parownika na większy

Temperatura w komorze za wysoka

Uszkodzony termostat

Wymiana termostatu

Za mała wydajność sprężarki

Wymiana sprężarki na większą

Za mały parownik

Wymiana parownika na większy

Za mało czynnika w parowniku

Zlokalizowanie usterki wycieku czynnika lub dopełnienie czynnika do układu

Za duża nastawa na presostacie LP

Ustawienie prawidłowej nastawy na presostacie LP

Załadowanie komory zbyt dużą ilością towaru

Zmniejszenie ilości towaru lub wstępne schłodzenie

Za duże wewnętrzne zużycie energii (oświetlenie, wentylatory, itp.)

Ograniczenie wewnętrznego zużycia energii

Za małe zaizolowanie komory

Poprawienie izolacji

Temperatura w komorze za niska

Za niska wartość wyłączenia termostatu

Zwiększenie nastawy wyłączenia termostatu

Za niska temperatura otoczenia

Zamontowanie termostatu sterującego ogrzewaniem elektrycznym

Źle zamontowany czujnik termostatu

Umieszczenie czujnika w prawidłowym położeniu

 

 

SKRAPLACZ

OBJAW

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Ciśnienie skraplania za wysokie

Za mała powierzchnia skraplacza

Wymiana skraplacza na większy

Za dużo czynnika chłodniczego w układzie

Ściągnięcie nadmiaru czynnika z układu

Za wysokie ciśnienie skraplania

Nastawa odpowiedniego ciśnienia

Zabrudzona powierzchnia skraplacza

Wyczyszczenie skraplacza

Uszkodzony silnik lub śmigło wentylatora

Wymiana silnika lub śmigła

Za małe śmigo lub silnik wentylatora

Wymiana śmigła lub silnika

Ograniczony przepływ powietrza przez skraplacz

Udrożnienie przelotu powietrza lub zmiana umiejscowienia skraplacza

Za wysoka temperatura otoczenia

Doprowadzenie chłodniejszego powietrza do skraplacza

Zły kierunek przepływu powietrza przez skraplacz

Zmiana kierunku obrotów wentylatora

Ciśnienie skraplania za niskie

Za duża powierzchnia skraplacza

Wymiana skraplacza na mniejszy lub zwiększenie ciśnienie skraplania

Ciśnienie ssania za niskie (za mało cieczy w parowniku)

Wyeliminowanie nieprawidłowości na rurociągu pomiędzy skraplaczem a TZR

Zawory sprężarki nieszczelne

Wymiana płyty zaworowej lub całej sprężarki

Za niska nastawa ciśnienia skraplania na regulatorze

Zwiększenie nastawy ciśnienia na regulatorze

Brak izolacji zbiornika cieczy znajdującego się w za niskiej temperaturze

Zaizolowanie zbiornika cieczy

Za niska temperatura powietrza

Ustawienie wyższego ciśnienia skraplania

Za duży przepływ powietrza przez skraplacz

Wymiana wentylatora na mniejszy lub zamontowanie regulatora prędkości obrotowej

Niestabilne ciśnienie skraplania

Nieprawidłowa praca zaworu rozprężnego

Ustawienie większego przegrzania lub wymiana dyszy na mniejszą

Uszkodzone regulatory skraplania

Wymiana regulatorów skraplania

Niewłaściwy zawór zwrotny

Sprawdzenie zaworu zwrotnego, zamontowanie go blisko wlotu do zbiornika cieczy

 

 

AUTOMATYKA

OBJAW

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

(Spalona cewka)

Niewłaściwe napięcie lub częstotliwość

Sprawdzenie parametrów elektrycznych

Zwarcie na cewce

Sprawdzenie pozostałej części układu oraz przewodów połączeniowych

Zwora nie unosi się

Wymiana uszkodzonego elementu lub usunięcie zanieczyszczenia

(Zawór nie zamyka się)

Nie zmienia się napięcie na cewce

Sprawdzenie cewki

Uszkodzone elementy zaworu

Wymiana uszkodzonego elementu

(Zawór nie otwiera się)

Brak napięcia na cewce

Sprawdzenie napięcia i cewki

Niewłaściwe napięcie lub częstotliwość

Sprawdzenie parametrów elektrycznych

Za duża różnica ciśnień na zaworze elektromagnetycznym

Sprawdzenie parametrów elektrycznych i ewentualna wymiana zaworu

Za małą różnica ciśnień na zaworze elektromagnetycznym

Sprawdzenie parametrów elektrycznych i ewentualna wymiana zaworu

Zanieczyszczenia na zaworze elektromagnetycznym

Usunięcie zanieczyszczenia

FILTR ODWADNIACZ

(Filtr jest zimny)

Częściowe zabrudzenie i zablokowanie filtra

Wymiana filtra, sprawdzenie występowania zanieczyszczenia w układzie

Całkowicie lub częściowo filtr nasycony wodą lub kwasem

Wymiana filtra, sprawdzenie występowania wilgoci i kwasu w układzie

(Wylot z filtra chłodniejszy niż wlot)

Zatkany filtr

Wymiana filtra

Za mały filtr

Wymiana filtra na większy

ZBIORNIK CIECZY

(Za wysoki poziom cieczy w zbiorniku)

Zablokowanie elementu na rurociągu cieczowym

Wyczyszczenie lub wymiana elementu

Niewłaściwa praca TZR

Sprawdzenie pracy TZR

(Za niski poziom cieczy w zbiorniku)

Mało czynnika w układzie

Uzupełnienie czynnika w układzie

Za dużo czynnika w parowniku

Sprawdzenie umiejscowienie czujnika lub wymiana TZR

Czynnik zalega w skraplaczu z powodu zbyt niskiego ciśnienia skraplania

Zastosowanie regulacji ciśnienia skraplania za pomocą regulatora prędkości wentylatora

WZIERNIK

(Pęcherzyki par czynnika za filtrem)

Za wysoki spadek ciśnienia na filtrze

Wymiana filtra

Zatkany filtr

Wymiana filtra

Za mały filtr

Wymiana filtra na większy

Za małe dochłodzenie

Sprawdzenie przyczyny za małego dochłodzenia

Za mało czynnika chłodniczego w układzie

Dopełnienie układu czynnikiem chłodniczym

(wylot z filtra chłodniejszy niż wlot)

Zatkany filtr

Wymiana filtra

Za mały filtr

Wymiana filtra na większy

(wskaźnik wziernika zmienia kolor)

Wilgoć w systemie

Sprawdzenie szczelności układu, wymiana filtra (ewentualnie czynnika i oleju)

Zanieczyszczenie w układzie

Wyczyszczenie układu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium